درباره آنتالیادرباره آنتالیا

جمعیت : 555 /328 /2

در ترکیه در منطقه غربی مدیترانه یک شهر ساحلی وجود دارد که از سه طرف توسط رشته کوه های توروس احاطه شده و کل نوار ساحلی را شامل میشود

آنتالیا دارای آب و هوای بسیار گرم است و این شهر از نظر گردشگری بسیار توسعه یافته است

آنتالیا از نظر بزرگی ششمین شهر بزرگ ترکیه محسوب میشود

اقتصاد آن تا حد زیادی مبنی بر گردشگری ,کشاورزی و تجارت است

آنتالیا مهد بسیاری از تمدن ها و فرهنگ ها است که شامل " لیدایی ها " , " پامفیلی یاها " , " پرگامونها " , " سلجوجقیان " , " عثمانی ها " و  آخرین جمهوری ترکیه میباشد 

محل زندگی آنها و خانه هایشان معمولا روی خط ساحلی بوده و با استفاده از کوه پایه های توروس به کشاورزی می پرداختند

:مکانهای تاریخی شامل 

مناره های " ییولی " که متعلق به دوره ی رومیان است  که همچنین به 3  دروازه  " دریوس " شناخته شده

 " قلعه هیدیر لیک"  _ " بندرگاه قایق های بادبانی " _" برنج ساعت " و شِش قونیه